SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete
för friskare arbetsplatser och mer arbetstrivsel.

För er verksamhets systematiska arbetsmiljöarbete utreder vi den psykosociala arbetsmiljön. Analysen resulterar i konkreta förslag till åtgärder och en övergripande handlingsplan, enligt de regler som gäller för SAM. Vi kan också vara projektledare för att genomföra framtagna handlingsplaner och åtgärder.

Sedan 2001 är varje chef ansvarig för att årligen revidera och följa upp arbetsmiljöarbetet för att säkerställa god hälsa och förbättringar inom verksamhetens arbetsplatser, detta gäller även distansarbete och inhyrd personal.

SAM är ett kontinuerligt arbete som ger positiva långtidseffekter för verksamheten. SAM förväntas ge effekter både på ekonomisk lönsamhet och i att ta vara på medarbetarnas kunskaper. Organisation och ledarskap förbättras och det blir lättare att leva upp till de krav som idag är invävt i lagar och förordningar. I ett demokratiskt samhälle är det naturligt med den utveckling som SAM speglar, då alla delar av samhället bör utvecklas och vara en frisk del i det stora hela.

Kontakta oss för att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön. Vi kan även agera som extern projektledare i att genomföra beslutade handlingsplaner.