Leda en organisation – intresse och inspiration som drivkraft

I en organisation är det viktigt att utveckla motivation, förbättra målplanering och skapa gemensam vision hos medarbetarna. Är motivationsnivån rätt hos medarbetarna underlättas chefs- och ledarskapet. Motivation kan uttryckas på många sätt och olika ansvarspositioner innebär en betoning på olika aspekter i hur man påverkar andra med sin motivation.

 


Att leda en organisation är att kommunicera och att kunna visualisera framtida behov

Ledare kan vara både informella och formella. Deras inflytande är att skapa en levande vision och tydliga mål, och att inspirera medarbetare. Det goda ledarskapet skapar tillit till organisationen och ger tydliga relevanta mål.

Några definitioner:

Chefskap – en förmåga att upprätthålla en verksamhet. De mål som ska uppnås och de strategier som organisationen arbetar efter behöver beslutsfattare som "får allt att hända" med avsedd verkan. De ska även ge medarbetare tillit till och förtroende för hur organisationen fungerar.

Personligt ledarskap – en förmåga att ta initiativ i sin egen roll för utveckling av organisationen och att samverka med medarbetare/kunder på bästa sätt. Genom de uppgifter och resurser man förfogar över blir den egna insatsen en del i att förverkliga organisationens mål och vision.

All form av chefs- och ledarskap har nytta av att få stöd i att hantera motivation genom vårt seminarium och personliga coaching. Se vidare under verktyg.