Skapa effektivare organisation genom att se dess inverkan på medarbetarnas kompetens, arbetstrivsel och hur bra personalen mår

Den psykosociala miljön är viktig för alla oavsett vilken position eller vilken arbetsuppgift en person har. Gott arbetsklimat ger friskare medarbetare och lägre personalomsättning. Både god hälsa och låg personalomsättning är viktiga komponenter i ett företags ekonomiska resultat.

Friskare arbetsplatser ger mer samverkan och ökad delaktighet med minskad personalomsättning

Vid en arbetsplatsanalys görs individuella intervjuer med personer i nyckelfunktioner för verksamheten och för de arbetsuppgifter som finns. Resultatet sammanställs och jämförs med en analys av organisations- och ledarskapsstrategi som resulterar i en handlingsplan. När den tillämpas medför det en uppdatering av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Som redskap i arbetsplats- och ledarskapsanalysen använder vi de senaste standarder och instrument som utvecklats inom svensk arbetslivsforskning.